Kiểm tra thường xuyên giữa những lần bảo dưỡng

Ngoài bảo dưỡng thường xuyên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra xe đơn giản giữa những lần bảo dưỡng. Bạn thể tìm những khuyến nghị để giữ xe hoạt động tốt này qua video Làm Thế Nào (How To's)

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng cho xe của bạn để biết thêm thông tin.

Nếu bạn bất kỳ câu hỏi nào khác về chiếc xe của mình, vui lòng tham khảo ý kiến Đại Ford tại địa phương để được vấn kỹ thuật hoặc bảo dưỡng. Nếu yêu cầu Bộ định vị đại , bạn thể tìm thông tin này qua Bộ định vị đại